CELE STATUTOWE

Cele statutowe Fundacji obejmują prowadzenie działalności:
1. Kulturalnej: w celu rozwoju dialogu międzykulturowego, który umożliwia wymianę doświadczeń różnych kultur na świecie, a przede wszystkim w Europie Środkowej i Wschodniej.
2. Organizacyjnej: polegającej na stworzeniu w obecnej siedzibie Fundacji w Gdańsku, przy ul. Rolnej 8, Międzynarodowego Forum Kultury i jednocześnie wybudowaniu oraz kierowaniu Artystyczno-Edukacyjnego Centrum Filmowego na terenie Szwajcarii Kaszubskiej, w Łączyńskiej Hucie, gmina Chmielno, powiat kartuski, województwo pomorskie.
3. Społecznej: polegającej na utworzeniu społeczności o wspólnych celach i zainteresowaniach oraz zapewnieniu im przestrzeni do integracji i współpracy – miejsca spotkań, dyskusji, wymiany poglądów, wspieraniu rozwoju społeczno-gospodarczego regionu Szwajcarii Kaszubskiej i zachowania tradycji oraz kultury tego regionu.
4. Edukacyjnej: polegającej na kształceniu dzieci, młodzieży i studentów, krzewieniu zdobywanej wiedzy, doświadczeń i umiejętności, organizacji warsztatów, prelekcji, wykładów, konferencji i kongresów, promowaniu nowych kierunków rozwoju artystycznego, poszerzeniu oferty oświatowej województwa pomorskiego.
5. Proekologicznej: wszelkie działania pionierskie mające na celu poprawę warunków życia ludności poprzez poprawę kondycji środowiska naturalnego oraz organizacji innego rodzaju wydarzeń promujących życie w zgodzie z naturą.